ZAPYTANIE O CENĘ- Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu zabezpieczenia ścian zewnętrznych ( zwłaszcza dolna część ścian ) budynku przy ul. Brzegowej 126 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzegowej 126 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn:" Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu zabezpieczenia ścian zewnętrznych ( zwłaszcza dolna część ścian ) budynku przy ul. Brzegowej 126 w Dzierżoniowie"

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
   • Podatek VAT
   • 5 egzemplarzy w formie papierowej
   • Projekt w formacie PDF
   • Kosztorys inwestorski w formacie PDF i ATH
   • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 09 MARCA 2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
  • Nieprzekraczalny termin wykonania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
  • Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  • Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
  • Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Oferta winna zawierać:
   • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
Formularz oferty