ZAPYTANIE O CENĘ - remont gruntowny pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki oraz remont daszka papowego z tyłu budynku przy ul. Ząbkowickiej 33 w Dzierżoniowie.

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ząbkowickiej 33 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Remont gruntowny pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki oraz remont daszka papowego z tyłu budynku przy ul. Ząbkowickiej 33 w Dzierżoniowie.".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy/zlecenia
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kopia polisy OC na rok bieżący (kwota gwarantowana polisy min. 200 000 zł);
  • kosztorys ofertowy
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej. Wszelkie informacje dostępne będą również pod nr. tel. 74 646 46 19
 11. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W wycenie należy ująć wszelkie prace związane z przewidzianym zadaniem, a nieujęte w przedmiarze robót.

Formularz i przedmiar - ul. Ząbkowicka 33
 • Pliki należy wypakować programem: WinRAR