ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie projektu remontu elewacji tylnej i bocznychj z dociepleniem budynku przy ul. Świdnickiej 6 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 6 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn:"Wykonanie projektu technicznego remontu elewacji tylnej i bocznych z dociepleniem budynku przy ul. Świdnickiej 6 w Dzierżoniowie"

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
   • Podatek VAT
   • 5 egzemplarzy w formie papierowej
   • Projekt w formacie PDF na płycie
   • Kosztorys inwestorski w formacie PDF i ATH
   • Projekt powinien zawierać wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę tj.:
    • aktualne uprawnienia
    • zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
    • uzgodnienia i zezwolenia związane z wykonaniem zadania (w szczególności opinie konserwatora zabytków)
   • Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 01 CZERWCA 2016 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego.
   • Nieprzekraczalny termin wykonania: do 30 września 2016 r.
   • Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
   • Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
   • Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
   • Oferta winna zawierać:
    • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
Formularz i protokół - ul. Świdnicka 6
 • Pliki należy wypakować programem: WinRAR