ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej w zasobie komunalny będącym pod zarządem DZBM Sp. z o. o. w Dzierżoniowie - 3 adresy

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej w lokalach komunalnych będących pod zarządem DZBM Sp. z o. o. w Dzierżoniowie".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie projektu budowlanego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: do 15 grudnia 2016 r.
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-22.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Projekty budowlane są do wglądu w siedzibie DZBM Sp. z o. o. ul. Bielawska 15 pokój numer 9
Formularz oferty