ZAPYTANIE O CENĘ - Remont i malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie wg zakresu robót

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Remont i malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie wg zakresu robót".

Wycena według własnych pomiarów

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 12:30 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Termin realizacji: do ustalenia na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74-646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Formularz oferty - Kopernika 19
Kopernika 19 - Zakres prac