PRZETARG - Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Nowowiejskiej 95 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowowiejskiej 95 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. „Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Nowowiejskiej 95 w Dzierżoniowie”.

Wycena wykonania izolacji ścian fundamentowych wg własnych obmiarów.

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 22 września 2020r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kosztorys ofertowy
  • oświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami
  • kopia polisy OC na rok bieżący
  • wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem
  • referencje
Formularz oferty - Nowowiejska 95
Przedmiar - Nowowiejska 95