ZAPYTANIE O CENĘ - Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i wraz z przyłączeniem deszczówki w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 47 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 47 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. „Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej i wraz z przyłączeniem deszczówki w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 47 w Dzierżoniowie”.

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. W ofercie należy uwzględnić:
  • stawki i narzuty do kosztorysowania.
 3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 30 grudnia 2019r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 4. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-17.
 7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 8. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 2 niniejszego zapytania.
  • kopię polisy OC
  • oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami
  • Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Formularz oferty - Krasickiego 47