ZAPYTANIE O CENĘ - Remont dachu papowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 13 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 13 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. „Remont dachu papowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 13 w Dzierżoniowie”.

Wycena wykonania remontu pokrycia dachowego wg własnych obmiarów. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (74)646-46-09 lub 14 celem umówienia spotkania Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 25 września 2020r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-09 lub 14.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kosztorys ofertowy
  • oświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami
  • kopia polisy OC na rok bieżący
  • wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem
  • referencje
Formularz oferty - Kościelna 13