ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w 22 pawilonach na Targowisku Miejskim w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn. Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych w 22 pawilonach na Targowisku Miejskim w Dzierżoniowie" .
Zakres:
 • opis ogólny nieruchomości,
 • badania instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz WLZ, sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • badania instalacji elektrycznej oraz WLZ w zakresie odporności rezystencji izolacji
 • badania rezystancji uziomów
 • badania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami nadmiaroprądowymi,
 • badania rezystancji izolacji elektrycznych,
 • badania instalacji elektrycznej i WLZ w zakresie uziemień instalacji i aparatów,
 • wystawienie protokołów z przeglądów,
 • wnioski z przeprowadzonych badań i przeglądów,
 • dokumentacja fotograficzna zauważonych braków i usterek.
  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
  4. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  5. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 646-46-01.
  6. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  7. Oferta winna zawierać:
   • ofertę cenową,
   • przykładowy protokół z przeglądu instalacji,
   • uprawnienia do wykonania przeglądów elektrycznych.
  8. Termin realizacji: do 30.04.2021r.
  Formularz oferty - przeglądy elektryczne