ZAPYTANIE O CENĘ - Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych, odwodnieniem i odprowadzeniem wód deszczowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Brzegowej 113 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brzegowej 113 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Remont elewacji wraz z izolacją ścian fundamentowych, odwodnieniem i odprowadzeniem wód deszczowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Brzegowej 113 w Dzierżoniowie".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie dokumentacji projektowej i własnego obmiaru (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2021r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: do ustalenia na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (74) 646-46-17 i (74) 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kopię polisy OC na rok bieżący (min. kwota 100 000zł)
  • oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Formularz oferty
Przedmiar 1
Przedmiar 2