ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie nowych przyłączy wodnych w ilości stosownej do zapotrzebowania zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie ciepłej wody użytkowej do budynku WM znajdującego się przy ul. Klasztornej 2AB-4AB/Wrocławskiej 1AB-3AB

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klasztornej 2AB-4AB/Wrocławskiej 1AB-3AB w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie nowych przyłączy wodnych w ilości stosownej do zapotrzebowania zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie ciepłej wody użytkowej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującego się przy ul. Klasztornej 2AB-4AB/Wrocławskiej 1AB-3AB w Dzierżoniowie wraz z niezbędną dokumentacją projektową".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie dokumentacji projektowej i własnego obmiaru (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 30 grudnia 2021r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (74) 646-46-17.
 7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 8. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kopię polisy OC na rok bieżący (min. kwota 100 000zł)
  • oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami
  • wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  • wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem
  • referencje
 9. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Formularz oferty