Zapytanie o cenę - Remont elewacji budynku przy ul. Krasickiego 33 w Dzierżoniowie wg przedmiaru robót

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 33 do składania ofert na zadanie pn.: "Remont elewacji budynku przy ul. Krasickiego 33 w Dzierżoniowie wg przedmiaru robót.

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 14.02.2022r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego.
 5. Termin realizacji: do ustalenia na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74-646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • kopię polisy OC na rok bieżący (min. 100 tys. zł),
  • kosztorys ofertowy,
  • oświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami ZUZ i US,
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania,
  • wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem,
  • referencje.
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Przedmiar robót
Formularz oferty