Roboty elektryczne – Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 17 w Dzierżoniowie zgodnie z zakresem prac

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 17 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Roboty elektryczne – Wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 17 w Dzierżoniowie zgodnie z zakresem prac".
 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 4. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 5. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 6. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 646-46-01.
 7. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 2 niniejszego zapytania.
  • kopię polisy OC na rok bieżący (min. kwota 100 000 zł)
  • kosztorys ofertowy
  • oświadczenie o niezaleganiu ze świadczeniami
Formularz oferty
Zakres prac