ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i wzmocnienia stropu w piwnicy oraz belki stropowej nad oknami piwnicznymi od strony ulicy Świdnickiej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 6 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 6 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i wzmocnienia stropu w piwnicy oraz belki stropowej nad oknami piwnicznymi od strony ulicy Świdnickiej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 6 w Dzierżoniowie”.
 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę ryczałtową wykonanej usługi (brutto)
   • Podatek VAT
   • 5 egzemplarzy w formie papierowej
   • Projekt w formacie PDF na płycie
   • Kosztorys inwestorski w formacie PDF i ATH
   • Projekt powinien zawierać wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę tj.:
    • aktualne uprawnienia
    • zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2022r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
Formularz oferty