ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i odgromowych według formularza oferty

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie przeglądów 5-letnich instalacji elektrycznych i odgromowych według formularza oferty" .
Zakres:
 • opis ogólny nieruchomości,
 • badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne włączanie z tabelarycznym przedstawieniem wyników badań,
 • badanie rezystancji izolacji obwodów, tabelaryczne przedstawienie wyników badań,
 • badanie instalacji odgromowej (jeżeli istnieje), tabelaryczne przedstawienie wyników badań,
 • zestawienie urządzeń pomiarowych z numerami fabrycznymi,
 • wystawienie protokołów z przeglądów,
 • wnioski z przeprowadzonych badań i przeglądów,
 • dokumentacja fotograficzna zauważonych braków i usterek.
  1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
  2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
  3. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 14 października 2022r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
  4. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
  5. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 646-46-01.
  6. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  7. Oferta winna zawierać:
   • ofertę cenową,
   • przykładowy protokół z przeglądu instalacji,
   • uprawnienia do wykonania przeglądów elektrycznych.
  8. Termin realizacji: do 15.12.2022r.
  Formularz oferty - przeglądy elektryczne