DZBM Sp. z o.o. | O firmie

Spółka powstała 01.01.2005r. z przekształcenia Zarządu Budynków Mieszkalnych, który był zakładem budżetowym Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Spółka świadczy usługi podstawowe związane z:
 1. Zarządzaniem nieruchomościami
 2. Administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
oraz uruchomiła dodatkową działalność wynikającą z potrzeb naszych klientów tzn.
 • pośrednictwo pieniężne (przyjmowanie wpłat)
 • projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne
 • przeglądy instalacji gazowych i przeglądy techniczne budynków
Dzięki temu możemy świadczyć usługi na wysokim poziomie w sposób kompleksowy i profesjonalny. Pragniemy podkreślić, że usługi swoje wykonujemy z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych-tzn. korzystamy ze specjalistycznych systemów informatycznych i najnowszej generacji sprzętu komputerowego. Wszystkie zarządzane przez nas Wspólnoty Mieszkaniowe rozliczane są przez swoje indywidualne konta bankowe posiadają ubezpieczenie swojej nieruchomości i mają aktualną książkę obiektu oraz wszystkie przewidziane prawem przeglądy.Wdrożenie i uzyskanie certyfikatu ISO 9001/2009 potwierdziło wysoki poziom świadczonych przez Nas usług.

Spółką kieruje Prezes Zarządu mgr inż. Maciej Adamowicz licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji 17494). Głównym Księgowym-Prokurentem Spółki jest mgr Lidia Potok, Kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego jest mgr inż. Justyna Florczak-Pawłowska, ponadto Koordynatorem Referatu Organizycyjnego jest mgr Alicja Paszkowska. Działalność Spółki nadzoruje Rada Nadzorcza w składzie: Rafał Kuśmierek, Izabela Piwko-Zadrożna i Tomasz Mitraszewski.
Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, posiadającą niezbędne w branży rynku nieruchomości specjalistyczne licencje i uprawnienia.

Prezentacja Spółki

Początki firmy sięgają pierwszych lat powojennych, a działalność jej związana była z szeroko rozumianą sferą gospodarki komunalnej. Poprzednikami DZBM były przedsiębiorstwa, którym przypisywano bardzo szeroki zakres działalności. Do podstawowych zadań realizowanych w tych przedsiębiorstwach należy zaliczyć:
 1. Gospodarkę mieszkaniową
 2. Usługi komunalne (zimowe i letnie utrzymanie dróg, zieleń, utrzymanie czystości, cmentarze, wywóz nieczystości i inne związane z funkcjonowaniem miasta)
 3. Działalność remontowa mieszkaniowych zasobów komunalnych
W latach siedemdziesiątych dokonano pierwszych przekształceń tej branży polegających na podziale Rejonowych Przedsiębiorstw, które działały regionalnie na obszarze powiatów i tworzeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) działających lokalnie najczęściej na terenie Miast. Celem tych przekształceń było kompleksowe świadczenie usług w tej sferze i podporządkowanie PGKiM-ów władzom miejskim.

W momencie transformacji ustrojowej w latach 90-tych władze samorządowe niezadowolone z działalności tych przedsiębiorstw zaczęły dokonywać dalszej reformy tej sfery gospodarki. PGKiM-y o statusie przedsiębiorstw państwowych zaczęto przekształcać, w zakłady budżetowe, których organami założycielskimi były Gminy. Tak też stało się w przypadku PGKiM Dzierżoniów. W 1991 r. został on przekształcony w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

ZGKiM zaczął funkcjonować jako zakład budżetowy Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Przejął on większość usług z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, a także zapewnił ciągłość świadczenia usług po przekształconych - zlikwidowanych PGKiM-ach. Dalsze reformy polegały na wyodrębnianiu z tych przedsiębiorstw i komercjalizowaniu usług komunalnych takich jak usługi pogrzebowe, budowlane, zieleń miejska i inne, których wykonywanie przejmowały firmy prywatne bądź zakładane przez pracowników ZGKiM-ów. Kolejnym etapem przekształceń był rozdział działalności związanej z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym i usług komunalnych. W 1996 r. utworzono z podziału ZGKiM-u - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Mieszkalnych (zakład budżetowy Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Przedsiębiorstwo Komunalne zostało sprywatyzowane, a udziały w Spółce objęli pracownicy. Spółka świadczy na rzecz Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych i osób fizycznych usługi komunalne w szczególności; wywóz nieczystości, zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników oraz utrzymanie czystości. Zarząd Budynków Mieszkalnych świadczył usługi związane z szeroko rozumianą gospodarką mieszkaniową.

Ostatnim etapem reform było przekształcenie ZBM-u w Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. (DZBM), której jednoosobowym wspólnikiem została Gmina Miejska Dzierżoniów. Proces przekształcenia dokonał się 1.01.2005 r., a nowo powstała Spółka świadczy usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami, administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na rzecz Gminy oraz na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Dochody Spółki z kontraktu z Gminą mają tendencje malejącą. Wynika to z faktu, że Spółka w okresie swojego działania rozszerzyła działalność o projektowanie budowlane, pośrednictwo finansowe i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w oparciu o zatrudnionych w jej strukturach fachowców. W sierpniu 2006 r. rozpoczęto w Spółce wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, a w lutym 2008r. pozytywnie zakończono proces certyfikacji.

Spółką od momentu jej powstania do 30 czerwca 2011 kierował Prezes Zarządu mgr Roman Matusiak. Działalność Spółki nadzorowała Rada Nadzorcza w składzie - Przewodniczący I kadencji-Wanda Ostrowska od 1.01.2008r. Przewodniczący II kadencji- Stanisław Kozłowski, Z-ca Przew.I i II - Krzysztof Grzegółka i Sekretarz Rady I i II kadencji - Marian Kowal, Przewodniczący III i IV kadencji - Stanisław Kozłowski, Z-ca - Henryk Kos, a sekretarzem była - Dorota Miernicka.
Przewodniczący V i VI kadencji - Rafał Kuśmierek Z-ca - Henryk Kos, a sekretarzem był - Andrzej Niedźwiecki.

Organy Spółki:

 • Organami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

 • Organem wykonawczym Spółki jest jednoosobowy Zarząd. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, reprezentuje również Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych.