DZBM Sp. z o.o.

ZAPYTANIE O CENĘ - Remont elewacji z dociepleniem styropianem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 64-66 w Dzierżoniowie wg. obmiaru robót

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 25 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. "ZAPYTANIE O CENĘ - Remont elewacji z dociepleniem styropianem budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 64-66 w Dzierżoniowie wg. obmiaru robót".

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 02 luty 2018 r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: do do ustalenia na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 646-46-19.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kopię polisy OC na rok bieżących (min. kwota 200 000 zł)
  • kosztorys ofertowy
  • zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu ze świadczeniami (min. okres ważności 02.02.2018)
  • wypis z ewidencji działalności gospodarczej
  • wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie objętym zamówieniem
  • referencje
 10. Termin negocjacji ogłoszony zostanie na stronie internetowej.
Formularz i przedmiar - ul. Świdnicka 64-66
 • Pliki należy wypakować programem: WinRAR